Research Catalog

 • Zhongguo fan gong you ji dui gai kuang.

  • Text
  • Jiulong : Zi you chu ban she, Min guo 42 [1953]
  • 1953
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 8929.10 2332Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo guo min dang gai zu qian hou di rong gong yu fan gong / Chen Yi'an zhu.

  • Text
  • [Taipei] : San min zhu yi yan jiu suo bo shi shuo shi lun wen jiang zhu chu ban wei yuan hui : Zheng zhong shu ju ; Flushing, N.Y., U.S.A. (41-35 Kissena Blvd., Flushing 11355) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Min guo 81 [1992]
  • 1992
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JQ1519.A52 C43Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo guo min dang gai zu qian hou di rong gong yu fan gong / Chen Yi'an zhu.

  • Text
  • [Taipei] : San min zhu yi yan jiu suo bo shi shuo shi lun wen jiang zhu chu ban wei yuan hui : Zheng zhong shu ju ; Flushing, N.Y., U.S.A. (41-35 Kissena Blvd., Flushing 11355) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Min guo 81 [1992]
  • 1992
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JQ1519.A52 C43Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo guo min dang gai zu qian hou di rong gong yu fan gong / Chen Yi'an zhu.

  • Text
  • [Taipei] : San min zhu yi yan jiu suo bo shi shuo shi lun wen jiang zhu chu ban wei yuan hui : Zheng zhong shu ju ; Flushing, N.Y., U.S.A. (41-35 Kissena Blvd., Flushing 11355) : Meiguo zong jing xiao Hua qiang tu shu gong si, Min guo 81 [1992]
  • 1992
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JQ1519.A52 C4748 1992Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Quan guo shi fan yuan xiao gong gong ke jiao yu jiao cai gai ge yan tao hui jiao yu xue gai ge lun wen ji / Guo jia jiao wei shi fan si jiao cai chu bian.

  • Text
  • Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 1993.
  • 1993
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVY 07-4128Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Hua dong shi fan da xue gai guang, 1981-1982 / Hua dong shi fan da xue xiao zhang ban gong shi bian.

  • Text
  • Shanghai : Hua dong shi fan da xue, 1981.
  • 1981
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LG51.S52 H865Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Min fa gai yao / Fan Hengsheng zhu.

  • Text
  • Taibei Shi : Wu nan tu shu chu ban gong si, min guo 69 [1980]
  • 1980
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text CHIN 910 FANOff-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhe xue gai lun / Fan Qi zhu.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1933
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text AC149 .M564 2012 vol.17 vol.17Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Hua dong shi fan da xue gai guang, 1981-1982 / Hua dong shi fan da xue xiao zhang ban gong shi bian.

  • Text
  • Shanghai : Hua dong shi fan da xue, 1981.
  • 1981
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LG51.S383 H83 1981Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jiao yu gai lun / Fan Renyu zhu.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1943
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LB14.7 .F36 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhe xue gai lun / Fan Qi zhu.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1933
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text AC149 .M564 2012 vol.17 vol.17Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo fan gong you ji dui gai kuang (中國反共游撃隊概况) [electronic resource].

  • Text
  • [S.l.] : Zi you chu ban she (自由出版社), 1953.
  • 1953
  • 1 resource

  Available Online

  Available onsite at NYPL
 • Gai ge gong shi lun : Zhongguo de li shi yu fan si = The theory of reform consesus : history and reflection on China / Zhao Zelin zhu.

  • Text
  • Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020.
  • 2020
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JX 22-345Schwarzman Building M2 - General Research Room 315

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building M2 to submit a request in person.

 • Yuan zhu fan gong yi shi gui guo / Zhonghua Minguo ge jie yuan zhu liu Han Zhongguo fan gong yi shi wei yuan hui bian yin.

  • Text
  • Taibei Shi : Gai hui, Minguo 43 [1954]
  • 1954
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 2992.26 5476Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo gai zao zui fan de zhuang kuang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi.

  • Text
  • Beijing : Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi, 1992.
  • 1992
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text CHIN-PR 985.5 CHI63 1992Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Cong zhan zheng kuang ren dao peng you : gai zao Riben zhan fan di cheng gong zhi lu / Jin Yuan ... [et al.] zhu.

  • Text
  • Beijing : Qun zhong chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986.
  • 1986
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVO 91-4421Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jin rong fan zui xue gai lun / Zhu bian Tan Bingxue, Wang Xuxiang ; zhu shen Gong Zhaokui.

  • Text
  • Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she : Xin hua shu dian jing xiao, 1993.
  • 1993
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text CHIN-PR 982 TAN27 1993Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Hu Yaobang yu Zhongguo zheng zhi gai ge : 12 wei lao gong chan dang ren de fan si / Li Rui ... [et al.] he zhu ; Zhang Boshu zhu bian.

  • Text
  • [Xianggang] : Chen zhong shu wu, 2009.
  • 2009
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text ReCAP 09-35097Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Gai ge gong shi lun : Zhongguo de li shi yu fan si = The theory of reform consesus : history and reflection on China / Zhao Zelin zhu.

  • Text
  • Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2020.
  • 2020
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text DS779.2 .Z446 2020Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Cong zhan fan dao gong min : yuan guo min dang jiang ling gai zao sheng huo di hui yi / Zhongguo ren min zheng zhi xie shang hui yi quan guo wei yuan hui wen shi zi liao yan jiu wei yuan hui "cong zhan fan dao gong min" bian ji zu bian.

  • Text
  • Beijing : Zhongguo wen shi chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1987.
  • 1987
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVP 89-22039Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Mei xue gai lun / Fan Shoukang bian ji.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1927
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text BH39 .F36 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jiao yu gai lun / Fan Shoukang zhu.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1932
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LB14.5 .F36 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Wen ge hou Zhong gong nong ye ti zhi gai ge de jing ji cheng xiao wen ti chu tan / Fan Jinming.

  • Text
  • Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Min guo 75 [1986]
  • 1986
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HD2097 .F36Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Wen ge hou Zhong gong nong ye ti zhi gai ge de jing ji cheng xiao wen ti chu tan / Fan Jinming.

  • Text
  • Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, min guo 75 [1986]
  • 1986
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVY 88-4919Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zheng zhi xue gai lun / [fan yi zhe Wang Yingsheng].

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1932
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text AC149 .M564 2012 vol.169 vol.169Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Wen xue gai bian dian ying / Li Oufan.

  • Text
  • Xianggang : San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, 2010.
  • 2010
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PN1997.85 .L334 2010Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Ping fan ren sheng / Luo Jianming zhu.

  • Text
  • Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2019.
  • 2019
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JX 21-11403Schwarzman Building M2 - General Research Room 315

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building M2 to submit a request in person.

 • Aodesai / yuan zhu: Hema ; gai bian: Melina ; fan yi: Duan Jianjun, Yang Li = The odyssey / Homer.

  • Text
  • Beijing Shi : Hang kong gong ye chu ban she, 2007.
  • 2007
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text MLC-COff-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • [Hong wei bing] : si mu fan gong hua ju / Deng Suining bian zhu.

  • Text
  • Taibei : Gai zao chu ban she, Min guo 56 [1967]
  • 1967
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 5719 1223.2Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Qi gai wang zi / Mark Tuwen (Mark Twain) zhu ; Weng Tingshu yi.

  • Text
  • Taibei Shi : Li ming wen hua shi ye gong si, Minguo 67 [1978]
  • 1978
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text PS1316 .C5 1978Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Xing shi su song fa zai xiu gai li xing si kao / Fan Chongyi deng zhu.

  • Text
  • Beijing Shi : Zhongguo ren min gong an da xue chu ban she, 2007.
  • 2007
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text CHIN-PR 993 XIN4276 2007Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Ce yan gai yao / Liao Shicheng, Chen Heqin bian.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-19
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LB3051 .C4 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhong miao fan zhi chang gong zuo nian bao. Di 9- hao / Taiwan sheng nong lin ting zhong miao fan zhi chang bian.

  • Text
  • Taizhong : Gai chang, 1954-
  • 1954
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 8048.311 2481 no.9:1954Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo gai zao zui fan de zhuang kuang / Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi.

  • Text
  • Beijing : Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan xin wen ban gong shi, 1992.
  • 1992
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HD4875.C6 C56 1992Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Fan si gong chan dang : Mao Zedong yao jian li jia tian xia, Deng Xiaoping gai ge bei hou zhen xiang / Xue Shi zhu.

  • Text
  • Taibei Shi Ya Tai zheng zhi zhe xue wen hua, 2018.
  • 2018
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text JQ1519.A5 X835 2016Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jiao yu gai lun / Meng Xiancheng bian [zuan].

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1936
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LB14.5 .M46 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Gong shang jie de si xiang gai zao yu san fan yun dong / Jing ji zhou bao she bian yin.

  • Text
  • 1952
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 4736.541 2374Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Wen ge hou Zhong gong nong ye ti zhi gai ge de jing ji cheng xiao wen ti chu tan / Fan Jinming.

  • Text
  • Taibei Shi : Zhonghua jing ji yan jiu yuan, Min guo 75 [1986]
  • 1986
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HD2097 .F25 1986Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Gong chan zhu yi ren sheng guan jiao yu gai lun / Qi Zhenhai, Gan Baolu, Li Chunqiu zhu.

  • Text
  • Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1984.
  • 1984
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HQ799.43 .K854 1984Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zheng zhi xue gai lun / [fan yi zhe Wang Yingsheng].

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1932
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text AC149 .M564 2012 vol.169 vol.169Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jing ji he zheng zhi guan xi di fan si : Jing ji ti zhi gai ge he si xiang zheng zhi gong zuo / Zhou Longbin zhu.

  • Text
  • Jinan : Shandong ren min chu ban she, 1989.
  • 1989
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVY 06-7331Offsite
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jing ji gai yao / [bian zuan zhe Hu Zutong].

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-1921
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HB171.5 .H8 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Guo you qi ye gai ge zhong de gong ren : Zhongguo fang zhi chan ye de ge an yan jiu / Zhao Minghua zhu ; Fan Youqing yi.

  • Text
  • Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012.
  • 2012
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text HD8039.T42 C68512 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Zhongguo fan yi = Chinese translators journal / Zhongguo fan yi gong zuo zhe xie hui, "Zhongguo fan yi" bian ji bu bian.

  • Text
  • Beijing : Gai bu, 1986-
  • 1986-present
  • 30 items
  FormatCall NumberItem Location
  *OVA 98-380 Library has: No. 1 (Jan. 1992)-*OVA (Chung Kuo Fan I) Library has: No. 1 (Jan. 1988)-no. 6 (Nov. 1991)SASB M1 - Periodicals Rm 108

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - SASB M1 to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  *OVA 98-380 Library has: No. 1 (Jan. 1992)-*OVA (Chung Kuo Fan I) Library has: No. 1 (Jan. 1988)-no. 6 (Nov. 1991)SASB M1 - Periodicals Rm 108

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - SASB M1 to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  *OVA 98-380 Library has: No. 1 (Jan. 1992)-*OVA (Chung Kuo Fan I) Library has: No. 1 (Jan. 1988)-no. 6 (Nov. 1991)SASB M1 - Periodicals Rm 108

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - SASB M1 to submit a request in person.

 • Zu zhi fan zui yu bei hai zhe xue : er ge fan zui lun li zhi yan shen gai nian / Chen Cixing zhu.

  • Text
  • Jiayi Shi : Tao shi wen hua shi ye you xian gong si, 2005.
  • 2005
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text K5240 .C44 2005Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Jiao xue fa gai yao / Cheng Qibao bian.

  • Text
  • [Beijing] : [Beijing zhong xian tuo fang ke ji fa zhan you xian gong si], [2012]
  • 2012-19
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text LB1025 .C44 2012Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Yi yao wei sheng de mo fan / Shan Gan Ning bian qu zheng fu ban gong ting bian.

  • Text
  • [Yan'an] : Gai ting qian yin ben, yi jiu si si nian (1944)
  • 1944
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 7907 7433Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Gong fei "ren min gong she" yan jiu da wen.

  • Text
  • 1959
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text 4736.383 4787Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Xing shi su song fa xiu gai zhuan ti yan jiu bao gao.

  • Text
  • Beijing: Zhongguo ren min gong an da xue, 2004.
  • 2004
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text CHIN-PR 993 XIN4263 2004Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?
 • Nan feng bei jian : Gang, Tai dui da lu gai ge kai fang di ying xiang / Li Fan zhu.

  • Text
  • Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 1995.
  • 1995
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text DS779.26 .L542Off-site
  How do I pick up this item and when will it be ready?

No results found from Digital Research Books Beta

Digital books for research from multiple sources world wide- all free to read, download, and keep. No Library Card is Required. Read more about the project.

digital-research-book
Explore Digital Research Books Beta