Research Catalog

 • Tian fu xia fan zhao shu.

  • Text
  • [Nanjing : s.n.], Tai ping tian guo ji wei nian[1859]
  • 1859
  • 1 item

  Available Online

  NYPL Digital Collections
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-87 v. 1-13Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Nanji zhi : liu shi si juan / [Wenren Quan xiu ; Chen Yi zuan].

  • Text
  • [China : s.n.], Ming Jiajing 13 nian [1534]
  • 1534
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4336 v. 1-4 (juan 1-14)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4336 v. 5-8 (juan 15-36) Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4336 v. 9-12 (juan 37-64)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Ri jiang Yi jing jie yi : shi ba juan / [Niu Niu, Sun Zaifeng, Zhang Ying zong cai].

  • Text
  • Jingshi [Beijing] : Nei fu, Qing Kangxi 22 nian [1683]
  • 1683
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 91-12978 v. 1 (juan 1-8)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 91-12978 v. 2 (juan 9-18)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Yi wen lei ju : yi bai juan / Ouyang Xun zhuan.

  • Text
  • [China : Hu Zuanzong, Lu Cai, Ming Jiajing 6 zhi 7 nian i.e. 1527-1528]
  • 1527-1528
  • 4 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4315 1 (juan 1-24)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4315 2 (juan 25-48)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4315 3 (juan 49-74)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Wen xian tong kao : san bai si shi ba juan, juan shou / Ma Duanlin zhu ; Feng Tianyu jiao kan.

  • Text
  • [China] : s.n., Ming Jiajing, between 1535 and 1566
  • 1535-1566
  • 12 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4316 1 (juan 1-24)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4316 12 ( juan 318-348)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4316 2 (juan 25-51)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Wei shu : yi bai shi si juan / [Wei Shou zhuan].

  • Text
  • [Changshu : Mao Jin Ji gu ge, Ming Chongzhen 9 nian i.e. 1636 kan]
  • 1636
  • 4 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4324Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4325 (juan 107-114)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4325 (juan 19, pt.2-70)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Lu shi : si shi wu juan / Luo Mi zuan ; [Luo] Ping zhu ; Qiao Kechuan jiao.

  • Text
  • [China] : Qiao Kechuan Ji ji zhai, Ming Wanli xin hai [39 nian, 1611]
  • 1611
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4332 vol.2Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4332 vol.1 Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4332 vol.3 Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • [Jiu jing suo yin = Manuscript and Concordance to the Nine Classics] / James Legge.

  • Text
  • [185-?-187-?]
  • 187-187
  • 13 items

  Available Online

  NYPL Digital Collections
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4333 NotesSchwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4333 vol.3Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4333 vol.4Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Li ji ji shi / Wang Tao.

  • Text
  • [186-?]
  • 186
  • 26 items

  Available Online

  NYPL Digital Collections
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4334 Title list Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4334 vol.10Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4334 vol.11Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Han Wei cong shu / [Wang Mo zuan].

  • Text
  • [China : s.n.,], Qing Qianlong xin hai [56 nian, 1791]
  • 1791
  • 15 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4339 v. 1-5Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4339 vol. 24-26Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4339 vol. 27-29Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Tu xiang Shan hai jing xiang zhu / Wu Zhiyi zhu ; Wang Qihan jiao ; [Guo Pu zhu].

  • Text
  • [China : s.n., Qing Kangxi, between 1667 and 1722]
  • 1667-1722
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4351Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Zeng bu hui xiang Shan hai jing guang zhu : shi ba juan / Wu Zhiyi zhu ; Guo Pu zhuan.

  • Text
  • [China] : Zun de tang, [Qing Qianlong i.e. between 1736 and 1795]
  • 1736-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4352Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Shi wu yi ming lu : si shi juan / Li Quan yuan ji ; Guan Huai zeng zuan.

  • Text
  • [Guangdong : s.n.], Qing Qianlong wu shen [53 nian, 1788]
  • 1788
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4353 v. 1 (juan 1-16)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4353 v. 2 (juan 23-26, 34-40)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Xihe he ji / Mao Qiling gao ; [Mao] Wenhui, [Mao] Yuanzong jiao.

  • Text
  • [China : s.n.], Qing Kangxi bin yin [25 nian, 1686]
  • 1686
  • 20 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4354 vol.3Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4354 vol.10Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-4354 vol.11Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Hufu zhi : shi juan, juan shou / Lu Zhaoyu, Ren Zhaolin bian zuan ; Qian Zhuting jian yue.

  • Text
  • [China : Xixi bie shu], Qing Qianlong ren zi [57 nian, 1792]
  • 1792
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4355Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Xu xiu Taiwan fu zhi : er shi liu juan, juan shou / [Jueluosiming], Yu Wenyi xu xiu.

  • Text
  • [China] : [s.n.], Qing Qianlong [1774-1795]
  • 1774-1795
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4356 v. 1 (juan 1-13)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-4356 v. 2 (juan 14-26)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Li dai zhong ding yi qi kuan shi fa tie : er shi juan / Xue Shanggong [zhu].

  • Text
  • [China : s.n.], Qing Jiaqing 2 nian [1797]
  • 1797
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5770Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Dinghu Shan Qing yun si zhi : ba juan, juan shou / Ding Yi zong xiu ; Chengjiu zuan shu.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Kangxi, between 1717 and 1722]
  • 1717-1722
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 92-5771Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Si shu Zhu zi ben yi hui can / Wang Buqing ji ; [Wang Shi'ao bian] ; [Wang Widian, Wang Naiyun jiao].

  • Text
  • [China] : Dun fu tang : Wen yu tang fa dui, [Qing Qianlong 10 nian, i. e. 1745]
  • 1745
  • 7 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5774 vol.1 (no.1-2) Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5774 vol.2 (no. 3-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5774 vol.4 (no. 9-10)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Si shu zhu ru ji yao : si shi juan / Li Peilin can ding ; Li Xuehui, Li Menglei tong jiao.

  • Text
  • Guwu [Suzhou] : San le zhai, Qing Kangxi 57 nian [1718]
  • 1718
  • 8 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5776 vol.1 (no. 1-3)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5776 vol.2 (no. 4-6)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5776 vol.3 (no. 7-9)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Ri jiang Si shu jie yi : er shi liu juan / Lashali, Chen Tingjing [zhuan].

  • Text
  • Jingshi [Beijing] : Neifu, [Qing, between 1677 and 1735]
  • 1677-1735
  • 4 items

  Available Online

  First page of main text
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5777 vol.1 (no. 1-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5777 vol.2 (no. 6-9, pt.1)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5777 vol.3 (no. 9, pt.2-12)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Gu wen xi yi : shi liu juan / Lin Yunming ping zhu ; Ye Shichen, Zheng Tan, Lin Yuan tong jiao.

  • Text
  • [China : s.n.], Qing Jiaqing yuan nian [1796]
  • 1796
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5800 v. 1 (juan 1-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5800 vol.2 (juan 6-10)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 92-5800 vol.3 (juan 11-16)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Shang shu gu wen shu zheng : ba juan, bu yi / Yan Ruoju zhuan ; Zhu Xuzhuo zi. Zhuzi gu wen shu yi / Yan Yong ji.

  • Text
  • [Pingyin : Juan xi tang], Qing Qianlong yi chou [10 nian, 1745]
  • 1745
  • 1 item

  Available Online

  First page of main text
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 01-617Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Qin ding Shu jing zhuan shuo hui zuan : er shi yi juan, juan shou er juan / Wang Xuling zong cai.

  • Text
  • Jingshi [Beijing] : Nei fu, Qing Yongzheng 8 nian [1730]
  • 1730
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-615 v. 1 (juan 1-6)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-615 v. 2 (juan 7-14)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-615 v. 3 (juan 15-21)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Gu wen yi : ba juan / Tang Deyi bian ; [Tang] Yu deng jiao.

  • Text
  • [China] : Tian lu tang, [Qing Qianlong, between 1740 and 1795?]
  • 1740-1795
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-606 vol.1 (juan1-4)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-606 vol.2 (juan 5-8)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Rongcun yu lu : san shi juan ; Rongcun bie ji : wu juan / [Li Guangdi].

  • Text
  • [China : s.n., Qing Qianlong, between 1743 and 1795]
  • 1743-1795
  • 2 items

  Available Online

  First page of main text
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-605 v. 1 (no. 1-6)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-605 v. 2 (no. 7-12)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Gu yue jing zhuan : wu juan / Li Guangdi zhu.

  • Text
  • [China : s.n., Qing, between 1736 and 1829?]
  • 1736-1829
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-604Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Si shu shi di / [Yan Ruoju].

  • Text
  • [China : s.n., Qing Qianlong, between 1743 and 1795?]
  • 1743-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-603Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Nanhua zhen jing jie / Xuan Ying zhu ; Wang Huiji jiao.

  • Text
  • [Zhejiang] : Jing lun tang, [Qing, between 1721 and 1795?]
  • 1721-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-601Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Xiang dang tu kao : shi juan / Jiang Yong zhu.

  • Text
  • Jinchang : Shu ye tang, Qing Qianlong gui chou [58 nian, 1793]
  • 1793
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-599Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Zhuangzi du jian / Hu Wenying ping shi ; Wu Qitu tong ding.

  • Text
  • [Suzhou] : Wen yuan tang, [Qing Qianlong, between 1752 and 1795?]
  • 1752-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-598Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Yu zuan zhou yi zhe zhong : er shi er juan, juan shou / Li Guangdi deng zuan.

  • Text
  • [China : s.n., Qing, between 1715 and 1795]
  • 1715-1795
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-597 v. 2 (juan 11-22)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-597 v.1 (juan 1-10)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Ming shi : san bai san shi er juan, mu lu si juan / Zhang Tingyu deng xiu.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Qianlong, between 1739 and 1795]
  • 1739-1795
  • 11 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-596 vol.1 (juan 1-33)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-596 vol.11 (juan 309-332)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-596 vol.2 (juan 34-60)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available - Can be used on site. Please visit New York Public Library - Schwarzman Building to submit a request in person.

 • Xiao jing yan yi : yi bai juan, juan shou er juan / [Ye Fang'ai zhuan ; Han Tan zuan xiu ; Zhang Ying jiao dui].

  • Text
  • [Beijing : s.n.], Qing Kangxi 30 nian [1691]
  • 1691
  • 4 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-595 vol.1-5 (juan 1-26)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-595 vol.12-17 (juan 57-82)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-595 vol.18-22 (juan 83-100)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Gu wen yuan jian : liu shi si juan / Xu Qianxue ... [et al.] bian zhu.

  • Text
  • [Hangzhou] : [Zun jing ge], Qing, [between 1685 and 1795?]
  • 1685-1795
  • 6 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-592 vol.1 (no.1-6)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-592 vol.2 (no.7-13)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-592 vol.3 (no.14-19)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Xin ding san li tu : [er shi juan] / Nie Chongyi ji zhu.

  • Text
  • China : s.n., [Qing Kangxi, between 1676 and 1722?]
  • 1676-1722
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 01-591 Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Chun qiu da shi biao : wu shi juan / Gu Donggao ji.

  • Text
  • [China] : Wan juan lou, [1752?]
  • 1752
  • 4 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 01-590 vol.1 (no.1-6)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 01-590 vol.2 (no.7-12)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ+ 01-590 vol.3 (no.13-18)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Yi Zhou shu : shi juan / Kong Chao zhu.

  • Text
  • [China] : [s.n.], [Qing Qianlong, between 1786 and 1795]
  • 1786-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-589Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Gu wen kuai bi guan tong jie : san ji shi san juan / Hang Yongnian, Wang Huayuan ping jie.

  • Text
  • [China] : Wen yuan tang, Qing Qianlong yuan nian [1736]
  • 1736
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-588 v. 1 (no.1-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-588 v. 2 (no. 6-9)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-588 v. 3 (no. 10-14)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Si da qi shu di yi zhong : shi jiu juan yi bai er shi hui, shou juan / [Luo Guanzhong zhu, Mao Zonggang ping].

  • Text
  • [China] : Ying de tang, Qing [between 17--? and 18--?]
  • 17-18
  • 3 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-587 v. 2 (juan 10-19)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-587 v.1 (juan 1-9)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-36 (juan 1-9) Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Yin zhi wen tu jie : si juan / Zhao Ruosheng ji zhu.

  • Text
  • [China] : De xin tang, [Qing Qianlong i.e. between 1736 and 1795]
  • 1736-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-586Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Zhan guo ce : shi ba juan / Zhang Xinghui ping dian.

  • Text
  • [China : s.n., Qing i.e. 1735 and 1795?]
  • 1735-1795
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 01-584Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Zuo zhuan jing shi chao : er shi san juan / Wei Xi ping dian ; Peng Jiaping can ding.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Qianlong, between 1748 and 1795]
  • 1748-1795
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 93-366 vol.1 (no. 1-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 93-366 vol.2 (no. 6-10)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Ri jiang Shu jing jie yi : shi san juan / [Kulena, Ye Fang'ai zong cai; Fen zhuan guan Ge'ergude deng].

  • Text
  • [China] : [Wen xuan lou], Qing Kangxi [between 1680 and 1735]
  • 1680-1735
  • 2 items
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 93-367 vol.1 (no.1-5)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 93-367 vol.2 (no. 6-10)Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328
 • Zhu shu ji nian : shang xia juan / Shen Yue fu zhu ; Wu Guan jiao.

  • Text
  • [China : s.n., 1750?]
  • 1750
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Xu ding zhao gong zhang cheng tiao yue.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Tongzhi 5 nian [10 nian, 1866]
  • 1866
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Henan qi huang tie lei tu.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Guangxu ding chou [3 nian, 1877]
  • 1877
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Dong hua yi yuan zheng xin lu.

  • Text
  • Xianggang : Dong hua yi yuan, Qing Tongzhi xin wei [10 nian, 1884]
  • 1884
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Sheng di yu tu shuo.

  • Text
  • [China : s.n.,], Qing Guangxu yi hai [yuan nian, 1875]
  • 1875
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

 • Ri guo tiao kuan.

  • Text
  • [China : s.n., Qing Tongzhi 6 nian [1867]
  • 1867
  • 1 item
  FormatCall NumberItem Location
  Text *OVQ 09-418Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

  Available by appointment at Schwarzman Building - Rare Book Collection Room 328

No results found from Digital Research Books Beta

Digital books for research from multiple sources world wide- all free to read, download, and keep. No Library Card is Required. Read more about the project.

digital-research-book
Explore Digital Research Books Beta