Research Catalog

Osmanlı belgelerinde Ankara belediye ve imar faaliyetleri / editor Nuran Koltuk.

Title
Osmanlı belgelerinde Ankara belediye ve imar faaliyetleri / editor Nuran Koltuk.
Publication
Ankara : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, 2016.

Items in the Library & Offsite


About 1 Item.
Still Loading More items...

FormatAccessStatusCall NumberLocation
TextRequest in advanceNot availableDS51.A6 O863 2016gOffsite

Details

Additional Authors
Koltuk, Nuran,
Description
452 pages : illustrations; 30 cm
Subjects
Genre/Form
 • History.
 • Sources.
Note
 • TABLE OF CONTENTS.
Contents
 • ANKARA'NIN TARİHİ, -- .1 Ankara'nın Coğrafyası ve Adı Üzerine, p.20 -- 2. Osmanlı Öncesinde Ankara'nın Tarihi, p.20 -- 3. Osmanlı Döneminde Ankara, p.21 -- 4. Cumhuriyet Döneminde Ankara, p.23 -- OSMANlı'DA BELEDIYE VE iMAR FAALİYETLERİ, -- 1. Osrnanlı Devleti'nin Klasik Döneminde Belediye Hizmetleri, p.24 -- 2. Osmanlı'da Modern Belediyeciliğin Ortaya Çıkışı, p.25 -- 3. Belediye Teşkilatının Ülkede Yayılması, p.29 -- 4. Osmanlı'da imar Faaliyetleri, p.35 -- OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE ANKARA, p.37 -- KAYNAKLAR, p.50 -- BELEDIYE VE İMAR FAALIYETLERi; BELGE GÖRÜNTÜLERi, ÖZET VE ÇEVİRİLER, -- Belediye ve menafi sandıklarına borçlu olarılarm belediye ve menafi sandıklarına tayin edilemeyecekleri yönünde Şura-yı Devlet tarafından verilen karar, p.56 -- Daha önce Arıkara Merkez Mutasarrflığı'nda bulunmuş olup ancak hayatta olup, 'olmadığı meçhul, olan Ali Bey'in Ankara Belediye Sandığı'na olan 732 kuruş borcunun zaman aşırmna, uğraması " dolayısıyla silinmesi, p.58 -- Kimsesiz ve gözleri görmeyen Ankara'nın Mururi Mahallesi ahalisinden Ahmed'e Ankara BelediyeSandığı'ndan münasip miktar maaş tahsis edilmesi, p.58 -- Vazife icabı köylere aşı yapmak için giden Ankara Vilayeti aşı memuruna verilecek harcırah ve yevmiyenin belediye sandığından değil de valiliğiri' sıhhiye em~az-ı sarıye tahsisatından ödenmesi, p.60 -- Ankara'nın havasına bozan ve ahali sağlığını tehdit eden mezbelelerın nakliyle lağımlar için mecralar yapılması ve bunun için gereken masrafın Ankara Belediye Sandığı'ndan karşılanması, p.62 -- İzmit ve Ankara belediyelerince zehirelerden alınan vergilerin kaldırılmasının yabancı zahiresine karşı yerli zahirenin kullanımını artıracağı gibi kapanmakta olan un fabrikalarının da kapanmasını önleyeceği, p.64 -- Ankara Gureba Hastanesi masraflarının karşılanması için Ankara Belediyesi bütçesinden hiçbir gelir ayrılmasi mümkün olmadığından Hazine adına alınmakta olan vergilerin bir müddet için belediye adına alınması, dükkan, han ve hamamlardan bir miktar da olsa temizlik vergisi alınması ve vilayet dahilindeki develerden senelik onar kuruş vergi alınması talebi, p.66 -- Ankara'da inşasına başlanan Gureba Hastanesi'nin inşaat ve daimi masrafları için gerekli olan paranın Kayseri Belediyesi gelirleri ile Ankara'ya bağlı yerlerin belediye gelirlerinden karşılanması, p.70 -- İnşası devam etmekte olan Ankara Gureba Hastanesi'nin masraflarını karşılamak üzere Ankara Belediyesi'nce kasabada bulunan mezbahalardan alınan verginin zamlı alınması teklifinin kabul edilmemesi, p.74 -- Ankara Gureba Hastahanesi masraflarına karşılık Kayseri ve Ankara'ya bağlı belediyelerden tahsis edilen paraların memur maaşlarıyla belediyenin diğer masraflarına harcanamayacağı ve Sermühendis Harndi Efendi'nin memuriyetine ek olarak Ankara Belediye Başkanlığı vazifesini ifa etmesinin uygun bulunmadığı, p.76 -- Gelirlerinin azlığı dolayısıyla ticari eşya getiren ve naklini yapan arabalardan duhuliye vergisi alınarakburadan elde edilecek gelirin Gureba Hastanesi ve şehrin .temizllk ve altyapı masraflarına sarf edilmesine izin verilmesi, p.80 -- Ankara Gureba Hastahanesi'nin masraflarına harcanmak üzere alınmak istenen vergilere ait kararın Ankara Valiliği'nden sorulması, p.90 -- Hasılatı su yolları tamiratına harcanmak üzere her bir kile için beş paraya çıkarılan zahire ve kile vergisinin Ankara Belediyesi'ne bırakılması, p.92 -- Pazar yerlerinde zahireden alinmakta olan kile resminin 1305 senesinden itibaren Hazine tarafından mal sandığı vasıtasıyla alınmasının su yollarının tamiratını sekteye uğrattığından bu verginin Ankara Belediyesi'ne devredilmesi talep edilmişse de bunun mümkün olamayacağı, p.94 -- Ankara şehrinin temizlik ve diğer ihtiyaçları için zebbiye, kantar, kile ve hayvan vergilerinin yarısı belediye sandığınca tahsil edilmekte iken Hazinece aIınmaya başlaması yüzünden şehrin ihtiyaçlarının karşılanamadığından bu vergilerin yarısının tekrar belediye terk edilmesi talebi, p.98 -- Ankara kasabası su yollarının tamiratı masraflarına harcanmak üzere pazar yerlerinde satılmakta olan zahireden alınan kile vergisiyle hamamlara ve evlere verilen sulara karşılık sahiplerinden alınacak aylık bedellerin Ankara Belediyesi'nce tahsil edilmesine izin verilmesi, p.100 -- Ankara şehrinin temizlik ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere şehre gelen hayvanlardan cüzi miktarda duhuliye vergisi alınmasına izin verilmesi talep edilmişse de Belediye Kanunu gereğince belediyelerin böyle bir vergi alma salahiyetleri olmadığından bunun mümkün olamayacağı, p.104 -- Belediye gelirlerinin azlığı sebebiyle temizlik ve diğer bazı hizmetleri görmekte zorlanın Ankara Belediyesi'ne gelir sağlamak amacıyla fakirlere ait evlerin dışındaki ev, dükkan ve hamamlardan miktarları belirtilen şekilde temizlik vergisi tahsil edilmesine izin verildiği, p.106 -- Panayot'un işletmekte olduğu Şengül Hamamı'na akıtılan suya karşılık Ankara Belediyesi'ne her ay belli bir miktar ödediği halde bir de yıllık olarak yedi yüz kuruş talep edilerek mağdur edildiğini şikayet etmesi üzerine konunun incelenip neticelendirilmesi, p.108 -- lntikal muamelelerinde emlak vergisi, belediye rüsumu ve sair vergilerin aranılmadan intikalierin yapılması, satış muamelelerinde de yalnızca emlak vergisinin tahsil edilmesi, p.110 -- Ankara Belediyesi'nin memurlara maaş veremez duruma düşmesi üzerine memurlardan bazılarının işlerini bırakma derecesine geldiğinden sadece Arıkara.
 • Kasabasına mahsus olmak, üzere Hazineye devredilen gelirlerden birkaçının tekrar belediyeye iade edilmesi talebi, p.112 -- Gelirlerinin azlığı dolayısıyla Ankara ve Edirne belediyelerince alınmakta olan duhuliye vergisinin ticaretin gelişmesine mani olduğu ahali ve Anadolu Demiryolu Şirketi tarafından şikayet edilmesi üzerine başka bir tedbir alınmasına karar verildiği, p.114 -- Ankara Belediye gelirlerinin, ihtiyacı karşılamadığından belediyece kuruşta bir para nispetinde alınmakta olan hayvan vergisinin kuruşta iki paraya çıkartılması teklif edilmişse de bunun kabul edilmediği, p.116 -- Ankara Belediyesi gelirlerinin yetersizliği nedeniyle kasabanın su yollarının tamiri ve şehrin aydınlanma ve diğer birinci derecede önemli olan işlerine harcanmak üzere her zahireden alınmakta olan bir para verginin beş paraya çıkartılmasına izin verilmesi talebi, p.118 -- Kantar vergisini pazardan alırken ödeyen bir tüccarın bu eşyasını istanbul'a götürürken kendisinden Ankara Belediyesi'nce tekrar vergi talep edilmesi üzerine çıkan anlaşmazlıkta ne türlü muamele olunacağının belirlenmesi, p.126 -- Şehre ticaret eşyası getiren hayvanlardan Ankara Belediyesi'nce tahsil edilmekte olan duhuliye vergisinin alımında bazı yolsuzlukların olması ve ahalinin de istemediğinden bu verginin 1326 yılından itibaren kaldırılması talebi, p.128 -- Ankara Belediyesi gelirlerinin ancak memur maaşlarıyla bazı zorunlu masrafları ancak karşılayabildiğinden şehrin düzenlenmesi, temizliği gibi hususlara bakılamadığından Hazineye verilen zebhiye, kantar, gazhane ve hayvan rüsumlarının tamamının Ankara Belediyesi'ne terk edilmesi, p.130 -- Ankara Belediye gelirlerinin yarısının Hazine'ye verilmesinden vazgeçilmesi Ankara idare Meclisi'nce talep edilmişse de bunun mümkün olamayacağı, p.132.
 • Bosna muhacilerinin iskanları için belediyece kiralanan konağın biriken kira bedellerinin. ödenmesi ve harap olan yerlerinin de emsallerine yapıldığı gibi tamirinin yapılması talebiyle Baise tarafından' verilerı arzuhal, p.134 -- Belediye gelirlerinden olan dört çeşit verginin Hazineye devredilmesi üzerine Ankara Belediyesi'nin memur maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden bu vergilerden hiç olmazsa birkaçının sadece Ankara için geçerli olmak üzere belediyeye iade edilmesi teklif olunmuşsa da bu teklifin kabul edilmediği, p.132 -- Ankara kazasının emlak ve temettuatınm sayımında görevlendirilecek muhamminlere verilecek maaşların belediye sandığından ödenmesine karar verilmişse de Ankara Belediyesi'nin bu maaşları ödeme imkanı olmadığından muhammin maaşlarının mal sandıklarınca ödenmesi talebi, p.138 -- Ankara Hükümet Konağı'na sarf edilen paranın altmış yedi bin küsur kuruşunun Kayseri Belediyesi gelirlerinden karşılanması talep edilmişse de bunun nizamen mümkün olmadığından bu paranın Ankara Belediyesi gelirlerinden karşılanması gerektiği, p.138 -- Belediye gelirlerinin beşte biriyle maaşat ve masrafların karşılanamayacağınçjaiı Vilayat Belediye Kanunu'nun geçici olarak ertelenmesi Ankara Valiliği'nden talep edilmişse de belediye qelirlerinin zorunla masrafların karşılanmasında kullanılmasına dikkat edilmesine karar verildiği, p.140 -- Ankara'nın Mihalıcçık, Sivrihisar ve Ayaş kazaları belediye hesaplarının oldukça karışık olduğundan bunların ıslah edilmesi ayrıca Mihalıcçık kazasında tahsil edilemeyip bakaya kalmış olan tezkire-i Osmaniye bedelinin ahaliden tahsil edilmesi, p.142 -- Belediye dairelerinin hesaplarının tetkiki ve neticesinin bildirilmesine dair Divan-ı Muhasebat kararı üzerine Ankara Va'liliği'nden 1303 senesi muvazene cetvellerinin birçok kazalardan henüz gelmediği; gelenlerin ise gerekli incelemelerinin yapılarak Divan-ı Muhasebat Riyaseti'ne gönderildiği, p.144 -- Ankara Vilayeti Meclis-i Umumi azasına verilecek harcırahlann belediye tarafından, ödenmesinin mümkün olmadığından umumi bütçeye bunun için tahsisat konulması gerektiği, p.144 -- Ankara'da Müneccim Yokuşu mevkiinde annelerinden kalan emlak ve arazilerinin bir kısmının Ankara Belediyesi'nce bazı şahıslara satılmak suretiyle kendilerinin mağdur edildiklerini bildiren Sunullah-zade Mehmed Emin ve Mehmned Şakir'e ait şikayetler, p.146 -- Ankara'dan istanbul'daki Şifahane'ye gönderilen mecnun ile mecnunu getirmekle görevli memurun yol masrafları olan üç yüz sekiz kuruşun Ankara Belediyesi'nce ödenmesi, p.148 -- Evlerine dönmekte olan redif taburları efradından yolda hastalananların bulundukları yerlere en yakın kaza merkezlerine nakilleriyle tedavi masraflarının gittikleri kazaların belediyelerince karşılandığının Ankara-Valiliği'nden bildirilmesi, p.150 -- Görevindki gayret ve başarısından dolayı Ankara Belediyesi Sermüfettişi Hacı Abdurrahman Ağa'nın beşinci rütbeden Mecidi nişanıyla taltif edilmesi, p.150, -- Ankara'nın iç nahiyesine bağlı Yakacık köyünden Hasan ve arkadaşlarına ait hayvanların Hasan Dede'nin arazisine yaptıkları zarara karşılık Ankara Belediyesi'nce Hasan'a verilen para cezası ve keşif bedeli istenmesi üzerine bu tür cezaların belediyelerce verilmesinden bahisle bu usulün nahiye ve köylere de teşmil edilmesi yönündeki talep, p.152 -- Ankara Tren istasyonu civarında zahire alım-satımındaki suistimalin önlenmesi için belediye tarafından görevlendirilen memur ve kilecilere ne kadar maaş tahsis edildiğinin bildirilmesi, p.154 -- Belediye gelirleri az olan Zir, Ayaş, Çubukabad, Kalecik, Bala, Boğazlıyan, Akdağmadeni, İncesu ve Osmancık- kazalarına diplomalı tabip tayin edilmesi ve maaşlarıra ne şekilde karşılık bulunulacağına dair, p.156 -- Ankara Beledlyesi namına satın alınıp gönderilen iki adet pülverizatör makinesinin adi, işe yaramaz ve istenilen özelliklere sahip olmadıkları için Ankara Valiliği'nce geri gönderildiği, p.158 -- Ankara'da Müslüman mezarlığından yol fazlası olarak belediyece satılan arazinin eski haline döndürülmesi, p.162 -- Binbaşı Hafız Ağa'nm oğlu Hikmet'in zevcesi Hatice Hanım'ın kocasınaait olup Ankara Belediyesi'nce yol genişletmek amacıyla istimlak edilen Hükümet Caddesi'ndeki emlaklarının istimlak bedellerinin ödenrnediqinden mağdur edildiklerine dair şikayet, p.164 -- Anadolu Osmanlı Demiryolu Şirketi'nce Ankara'ya nakledilen gaz sandıklarının belediye deposuna konulması nedeniyle belediyece alınan depo vergisinde her bir sandık, başına aldığı fiyatta indirim yapması aksi takdirde demiryolu şirketinin mağaza açıp buraya konulacak gazlardan hiçbir ücret almamayı taahhüt ettiği, p.168 -- İstanbul'a iltica eden Ankara Belediye Reisi Yusuf Ziya ve Ankara Ticaret Odası Reisi Ziya Beylere yapılmakta olan yardımın yeterli olmadığından verilen meblağın arttırılması, p.174.
 • Bütün mal ve mülklerini bırakarak İstanbul'a iltica eden Ankara Belediye Reisi Yusuf Ziya ve Ankara Ticaret Odası Reisi Ziya Beylerin zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları için bir defaya mahsus olmak üzere yüzer lira verilmesi, p.176 -- İstanbul'a iltica eden Ankara Belediye Reisi Yusuf Ziya ve Ankara Ticaret Odası Reisi Ziya Beyler ile Bolulu Kadı-zade Rifat Efendi'ye ihtiyaçlarını karşılamaları için bir defaya mahsus olmak üzere ellişer lira verilmesi, p.178 -- Ankara Belediye Reisi Hacı Süleyman Efendi'nin belediye gelirlerinin hesaplarında usulsüzlük yaptığı gibi idaresinde de yolsuzlukları görüldüğünden hakkında tahkikat yapılması talebi, p.180 -- Ankara vilayetinde yapılan bazı muamelelerle ilgili ve Muhasebe Mümeyyizi Nazmi, Belediye Reisi Hacı Ziya, Mülazım Seyfeddin ve Takiyyüddin Beylerin çeşitli ahval ve hareketlerinden dolayı Ankara ahalisinden Ahmed ve Rum cemaatinden Anastaş tarafından yapılan şikayetin araştırılması, p.182 -- Ahaliye zulüm ettiklerine dair haklarında defalarca şikayet edildıği halde kendilerinin sahiplenilmesinden dolayı haklarında hiçbir tahkikat yapılmayan Yabanabad Kaymakarnı Atıf Efendi, Belediye Reisi Hacı Ahmet ve Mal Müdürü Ahmet hakkında gereken tahkikatı yapılarak neticesinin bildirilmesi, p.184 -- Çubukabad kasabasından Sadık Efendi'nin belediye başkanlığında ve diğer bulunduğu görevlerde uygunsuz hareketlerinden dolayı azledildiği halde Çubukabad idare Meclisi azasından Halil Bey ile birlikte ahaliyi birbiri aleyhine kışkırtmalarına dair yapılan şikayet, p.186 -- Ankara Belediye Meclisi üyesi Hacı Süleyman'ın belediye reisliği döneminde ve daha sonra Yabanabad Aşar ihale Memurluğu'nda birtakım yolsuzluklar yaparak zimmetine para geçirdiğine dair yapılan şikayet, p.186 -- Ankara Belediye Reisi Manastırlı Rasim Beylin tahniyat-ı askeriyeye mani olması ve idaresindeki acziyetinin tespit edilmesi üzerine görevine son verilip yerine Haşmet Bey'in tayin edildiği, p.188 -- Belediye seçimlerinde reisin azadan farkı olmadığından kuraya reisin de iştirak etmesinin zorunlu olduğu, p.190 -- Belediye başkanları ahali tarafından seçilen azalardan birisinin hükümet tarafından atandığından görevden alınıp sonra göreve iade edilenlerin bir nevi memuriyet vazifesi gördüklerinden boşta kaldıkları müddete ait maaşlarının ödenmesi, p.192 -- Ankara merkezi ile Ankara'ya bağlı yerler Sivrihisar, Nallıhan, Zir, Beypazarı, Ayaş, Mihaliççık, Çubukabad, Yabanabad, Haymana, Bala, Yozqat, Çorum, Sungurlu, Maden, Boğazlıyan, Kayseri Develi, incesu, Kırşehir, Keskin, Avanos ve Mecidiye'de görevli belediye başkanlarının isimleri, p.194 -- Ankara Belediye Riyaseti'ne Sermühendis Hamdi Efendi'nin memuriyetine ilaveten tayin edildiği haber alındığından, belediye heyeti ve reisinin ahalinin oyu ile seçilmesi kanun gereği olduğundan bu usulsüz durumun izah edilmesi, p.196 -- Yetersizliği dolayısıyla azledilen Ankara Belediye Reisi Rasim Bey'in yerine, Ankara Valiliği'nce tayin 198 edilen iskan-ı Aşair ve Muhacirin klaresi Muavenat ve Muafiyat Şubesi Memuru Haşmet Bey'in tayini, p.198 -- Ankara Valiliği'nce hizmetlerinden dolayı rütbe-l ala sınıf-ı sanisi'yle taltifi teklif edilen Ankara Belediye Reisi Süleyman Efendi'ni'n, haiz olması gereken ve Teşrifat makamınca yapılan incelemede kaydına rastlanmayan mütermaylz rütbesi ruus-ı hümayunu kaydının gönderilmesi, p.200 -- Şam alimlerinden Ata-zade Hasan Efendi ile Ankara Belediye Reisi Hoca-zade Ahmed Tevfik Efendi'ye İzmir payesi verilerek taltif edilmeleri, p.202 -- Ankara Vallsi Cevad Bey'in görevlerindeki üstün gayretlerinden dolayı Ankara Belediye Reisi Asım Bey'in ikinci, Evrak Müdür Muavini Hakkı Bey'in üçüncü rütbelerden Mecidi nişanıyla, Muhasebe Kalemi Varidat Katibi Servet Efendi ile Taklyyüdin Bey, Vilayet tercümaru Fahreddin Bey ve Polis Müfettişi Behçet Efendi'nin de rütbelerinin terfi ettirilerek taltif edilmeleri talebi, p.204 -- An'kara Valisi Mehmed Cevad Bey'in, görevlerindeki üstün' gayretlerindenn dolayı Arıkara Belediye Reisi Hacı Ziya Bey ile Ankara Mektubi Kalemi Mümeyyiz-evvel-i Münir Bey'in üçüncü rütbeden Nişan-ı Osmani ile, Muhasebe katibi Taküyyüddin Bey ile Ankara Maiyyet Memuru Sadi Bey'in rütbe-i salise ve Muhasebe Mümeyyizi Nazmi Efendi'nin de rütbe-i saniiye sınıfı sanisi tevcih edilerek taltif edilmeleri talebi, p.206 -- Görevlerindekl hizmet ve gayretlerinden dolayı Havran Sancağı Mutasarrıfı Bedirhan Paşa-zade Bedri Paşa'nın rütbesinin Rumeli Beylerbeyliği'ne terfisi ve Ankara Belediye Reisi Süleyman Efendi'ye de dördüncü rütbeden Nişan-ı Osmani verilmesi, p.208 -- Güzel hizmetlerinden dolayı Ankara Gureba Hastanesi Tabibi Ahmed Neşet Efendi'nin beşinci rütbeden Mecidi Nişanı'yla, Ankara Belediye Tabib-i sanisi Faik Efendi ve Sivrihisar Belediye Tabibi Pervanet Parsih Efendi'nin de rütbe-i salise ile taltif edilmeleri, p.210 -- Memleketlerine iade edilen redif askerlerinden hasta olanlarının tedavifertnde gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı Ankara Belediye Tabibi Piyer Bonkoski Bey'in dördüncü rütbeden Nişan-ı Osmani ile ve Tabib Vasilaki Efendi'nin rütbe-i salise ile taltif edilmeleri, p.212 -- Haymana kazasında bulunan Yaban Hamamı olarak da adlandırılan iki adet kaplıcanın Haymana Belediyesi'nce işletilmesi, p.216 -- Haymana kazasında Polatlı istasyonu'nda teşkil edildiği belirtilen belediye dairesinin kanun ve nizamlarda belirtilen özelliklere sahip olmadığı, p.218 -- Sekiz aydan beri maaş alamadığından zor durumda bulunan Haymana Belediye Tabibi Nersis Kirkor Efendi'nin birikmiş maaşlarının biran önce ödenmesi ve bundan sonraki maaş ödemelerinin aksatılmaması, p.220 -- Mekteb-i Tıbbiye'den mezun olacaklardan münasip olan bir tabibin de tayini ve Haymana Belediyesi'nce açıldığı bildirilen eczahane sermayesinin artırılması, p.222 -- Maarif Nezareti tarafından tasarruf edilirken Haymana Belediyesi'ne devredilen.
 • Haymana'daki iki kaplıcanın gelirlerinden orada bulunarı ibtidai mektebin masraflarının karşılanması, p.224 -- Haymana kazasına bağlı Polatlı istasyonu'nda teşkil edilmiş olan belediyeye ait gelirlerden bu seneye mahsuben mal sandığına pay ayrılmaması talebi ve ne suretle belediye teşkil edilmiş olduğunun Ankara Valiliği'nden sorulması, p.226 -- Haymana Belediye Reisi Hoca Mustafa ile damadı ve Yozgatlı Fazlı, sabık Zabıt katibi Cemal'in öncülük ettiği diğer bazı şahısların ahaliye zulmettikleri, p.228 -- Haymana kazasında Ekmekçi Kayserili Ahmed ve Kosti Ağaların ekmekleri verilen narh bedelinden fazla fiyat ile satmaları nedeniyle kendilerine hapis cezası verilmesi üzerine yapılan incelemede belediye meclislerinin hiçbir suretle hapis cezası verme salahiyetlerinin bulunmadığı ancak para cezası verme hakkına sahip oldukları, p.232 -- Bala kazasına bağlı Odabışı, Kıriz, Kusunlar ve Kutludüğün köyleri ile Haymana'nın Karaoğlan köyünün kaza merkezlerine mesafeleri oldukça uzak olup Ankara'ya daha yakın olmaları sebebiyle Ankara merkezine bağlanmaları teklifi, p.234 -- Haymana kazasının Polatlı istasyonu'nda yeni teşkil edilmiş olan belediye dairesi gelirlerinin nizam gereğince yarısının hazineye bırakılması gerekiyorsa da ihtiyaca binaen gelirlerinin tamamınm hiç olmazsa bu seneye ait olmak üzere belediyeye bırakılmasına izin verilmesi talebi, p.238 -- Haymana Kaymakamı Hüseyin Faik ve Belediye Reisi Cemal Efendilerin Ankara idare Meclisi'nce verilen rnuhakerne kararının Şura-yı Devlet'ce yapılan inceleme sonunda haklarında isnat edilen suçların sabit olmadığından iptal edildiği, p.242 -- Yunan meselesi dolayısıyla Teselya'ya gönderilip oradan. dönüp geçici süreyle Ankara'da ikamet ettirilen Bala Redif Taburu subaylarının Bala'daki merkezlerine dönmeleri için gerekli imkanların sağlanması, aksi takdirde subayların Bala'ya, dönmelerinin mümkün olmadığı, p.248 -- Galata'dan tüccar Hed Dimitriyadi tarafından Haymana'da Hacı Hüseyin ve arkadaşlarına gönderilen gazlardan karıuna aykırı olarak Polatlı Belediyesi'nce oktruva (duhullye) vergisi alındığı şikayeti üzerine yapılan inceleme, p.252 -- Polatlı İstasyonu'nda belediye dairesinin ne şekilde teşkil edildiğini dair Ankara Valiliği'nden gelen evrakın Şura-yı Devlet Riyaseti'ne gönderildiği, p.256 -- Nallıhan kazasının Yukarıbağdere köyünde baş gösterip çeşitli ölümlere sebep olan influenza hastalığının (grip) önlenmesi için Ankara Valiliği'nden talep edilen belediye tabibi için Umum Mekatib-i Askeriyye Nezareti'ne müracaat edildiği, p.258 -- Nallıhan Belediye Tabibliği'ne tayin edilen Mehmed Şerif Efendi'nin harcırah ve maaşının ödenerek göreve başlama tarihinin bildirilmesi, p.260 -- Nallıhan Belediye Tabibi Mehmed Şerif Efendi ile Kastamonu Frengi Hastanesi Tabibi Zara Minas Efendi'nin talepleri üzerine becayişlerinin yapıldığı, p.262 -- Nallıhan Belediye Reisi Ramiz Bey'in, başkan olduktan beş ay sonra kaymakamın damadı olması münasebetiyle görevini bırakmasına gerek olup olmadığının belirlenip Ankara Valiliği'ne bildirilmesi, p.264 -- Ayaş Belediye Reisi Ömer Efendi-zade Muhlis Bey'in aza kaymakamı ve yakınlarının tavassutuyla, tekrar göreve başladığı gijbi belediye sandığından usulsüz para aldığı, ahaliden de ceza-yı nakdi olarak para topladığı yolunda Ayaşlı Şükrü tarafından yapılan şikayet, p.266.
 • Belediye doktoru bulunmayan Ayaş, Beypazarı ve Gerede kazalarındaki redif taburları neferlerinden maluliyet iddiasında bulunanların muayene ettlrilmeleri için civar belediye doktorlarından yararlanılması, p.266 -- Ayaş Belediye gelirlerinin oldukça düşük olması nedeniyle Meclis-i Mebusan seçimleri için yapılacak masrafların mal sandığından ödenmesinin Ankara Valiliği'nden talep edildiği, p.268 -- Ayaş kazasına bağlı Güdül köyünün nüfusunun kalabalık ve alış-veriş hususunda önemli bir merkez olduğundan burada bir belediye teşkil edilmesi, p.272 -- İyi hizmetlerinden dolayı Beypazarı BelediyeTabibi Hakkı İsmail Efendi'nln beşinci rütbeden Mecidi Nişanı ile taltif edilmesi, p.274 -- Beypazarı Belediye Reisi Nuri Efendi'nin iyi hizmetlerinden dolayı üçüncü rütbe ile taltif edilmesi, p.274 -- Yapılan teftiş neticesinde doktoru olmadığı tespit edllen Beypazarı Belediyesi'ne Ayaş Belediye tabibi Danyal Efendi'nin naklen tayin edilmesi, p.276 -- Yabanabad kaza merkezinin münasip bir mahalle nakli için oraya gönderilecek subay, mühendis, belediye reisi v. e doktorun harcırah tutarı olan bin iki yüz kuruşun harcanmasına izin verilmesi, p.278 -- Redif Şorba Taburu merkezi oran Yabanabad'da padişahın doğum günü dolayısıyla Yabanabad Belediyesi'nce tutulan çalgıcıların zabıta memuru tarafından hükümet dairesindeki zabıta odasına kapatılıp orada icra-yı şenlik etmeleri ile ilgili konunun araştırılması, p.278 -- 'Yabanabad (Kızılcahamam ve Çamlıdere) Kaymakamı Ekrem Bey ile mal müdürü ve belediye reisleri hakkında Ankara idare Meclisi'nce verilen men-i muhakeme kararının Şura-yı Devlet tarafından tetkik edilmesi, p.280 -- Yabanabad kazaşının Pazar köyünde belediye teşkiline izin verildiği, p.282 -- Yabanabad ve Şorba Belediyelerinin 1916 senesi belediye bütçe cetvelleri, p.286 -- Yabanabad kazasınm Şorba nahiyesi merkezi olan Şeyhler köyünde bir belediye teşkil edilmesi talebi üzerine öncelikle buranın emlak ve nüfus sayımının yapılarak vergileri tahakkuk ettikten sonra belediye teşkiline izin verileceği, p.292 -- 'Ankara'nın iç nahiyesine bağlı Yakacık köyü ahalisinden Hasan ve arkadaşlarına alt hayvanların Hüseyin Dede'nin arazisine yaptıkları zarara karşılık Ankara Belediye Dairesi'nden verilen keşif ücreti, zarar tespiti ve para cezası kararları, sağlanması, aksi takdirde subaylarm Bala'ya' dönmelerinin mürmkün olmadığı. p.296 -- Galata'dan tüccar Heci Dimitriyadi taratmdan Haymana'da Hacı Hüseyin ve arkadaşlarına gönderilen gazlardan kanuna aykırı olarak Polatlı Belediyesi'nce oktruva (duhuliye) vergisi alındığı şikayeti üzerine yapılan inceleme, p.298 -- Polatlı İstasyonu'nda belediye dairesinin ne şekilde teşkil edildiğini dair Ankara Valiliği'nden gelen evrakın Şura-yı Devlet Riyaseti'ne gönderildiği, p.300 -- Nallıhan kazasının Yukarıbağdere köyünde baş gösterip çeşitli ölümlere sebep olan influenza hastalığının (grip) önlenmesi için Ankara Valiliği'nden talep.
 • Edilen belediye tabibi için Umum Mekatib-i Askeriyye Nezareti'ne müracaat edildiği, p.302 -- Nallıhan Belediye Tabibliği'ne tayin edilen Mehmed Şerif Efendi'nin harcırah ve maaşının ödenerek göreve başlama tarihinin bildirilmesi, p.304 -- Nallıhan Belediye Tabibi Mehmed Şerif Efendi ile Kastamonu Frengi Hastanesi Tabibi Zara Minas Efendi'nin talepleri üzerine becayişlerinin yapıldığı, p.304 -- Nallıhan Belediye Reisi Ramiz Bey'in, başkan olduktan beş ay sonra kaymakamın damadı olması münasebetiy!e görevini bırakmasına gerek olup olmadığının belirlenip Ankara Valiliği'ne bildirilmesi, p.308 -- Ayaş Belediye Reisi Ömer Efendi-zade Muhlis Bey'in kaza kaymakamı ve yakınlarının tavassutuyla tekrar göreve başladığı gibi belediye sandığından usulsüz para aldığı, ahaliden de ceza-yı nakdi olarak para topladığı yolunda Ayaşlı Şükrü tarafından yapılan şikayet, p.308 -- Belediye doktoru bulunmayan Ayaş, Beypazarı ve Gerede kazalarındaki redif taburları neferlerinden maluliyet iddiasında bulunanların muayene ettirilmeleri için civar belediye doktorlarından yararlanılması, p.310 -- Ayaş Belediye gelirlerinin oldukça düşük olması nedeniyle Meclis-i Mebusan seçimleri için yapılacak masrafların mal sandığından ödenmesinın Ankara Valiliği'nden talep edildiği, p.312 -- Ayaş Belediyesi'nce kiralık ve hususi binek hayvanlarından vergi alındığı gibi sırf ziraat işleri için kullanılan hayvanlardan da vergi alındığı şikayeti üzerine yapılan inceleme, p.312 -- Ayaş kazasına bağlı Güdül köyünün nüfusunun kalabalık ve alış-veriş hususunda önemli bir merkez olduğundan burada bir belediye teşkil edilmesi, p.314 -- İyi hizmetlerinden dolayı Beypazarı BelediyeTabibi Hakkı İsmail Efendi'nin beşinci rütbeden Mecidi Nişanı ile taltif edilmesi, p.316 -- Beypazarı Belediye Reisi Nuri Efendi'nin iyi hizmetlerinden dolayı üçüncü rütbe ile taltif edilmesi, p.320 -- Yapılan teftiş neticesinde doktoru olmadığı tespit, edilen Beypazarı Belediyesi'ne Ayaş Belediye tabibi Danyal Efendi'nin naklen tayin edilmesi, p.324 -- Yabanabad kaza merkezinin münasip ·bir mahalle nakli için oraya gönderilecek subay, mühendis, belediye reisi ve dektorun harcırah tutarı olan bin iki yüz kuruşun harcanmasına izin verilmesi, p.328 -- Redif Şorba Taburu merkezi olan Yabanabad'da padişahın doğum günü dolayısıyla Yabanabad Belediyesi'nce tutulan çalgıcıların zabıta memuru tarafından hükümet dairesindeki zabıta odasına kapatılıp orada icra-yı şenlik etmeleri ile ilgili konunun araştırılması, p.330 -- Yabanabad (Kızılcahamam ve Çarnlıdere) Kaymakamı Ekrem Bey ile mal müdürü ve belediye reisieri hakkında Ankara idare Meclisi'nce verilen men-i muhakeme kararının Şura-yı Devlet tarafından tetkik edilmesi, p.332 -- Yabanabad kazasının Pazar köyünde belediye teşkiline izin verildiği, p.332 -- Yabanabad ve Şorba Belediyelerinin 1916 senesi belediye bütçe cetvelleri, p.334 -- Yabanabad kazasının Şorba nahiyesi merkezi olan Şeyhler köyünde brr belediye teşkil edilmesi talebi üzerine öncelikle buranın emlak ve nüfus sayımının yapılarak vergileri tahakkuk ettikten sonra belediye teşkiline izin verileceği, p.340 -- Ankara'nın 'iç nahiyesine bağlı Yakacık köyü ahalisinden Hasan ve arkadaşlarına ait hayvanların Hüseyin Dede'nin arazisine yaptıkları zarara karşılık Ankara Belediye Dairesi'nden verilen keşif ücreti, zarar tespiti ve para cezası kararları, Gümrüğü'ne gelmiş olan yüz seksen' altı tonilatoluk demir borularla diğer edevatın ücretsiz olarak trenle bir an önce Ankara'ya naklinin yapılması. p.342.
 • Ankara'ya su isalesi masraflarının bedelat-ı nakdiyye bakayasından karşılanması için eskiden olduğu gibi tekrar belediyeye verilmesi talep edilmişse de bu bedelin yol masraflarına tahsis edildiğinden, öncelikle şimdiye kadar su isalesi için ne kadar para harcandığı, ne kadar paraya ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi, p.346 -- Elmadağı'ndan Ankara'ya getirilen ve harap durumda olan su yollannın demir borular döşenerek yenilenmesi için gereken paranın bir kısmının ahaliden toplanmış olan yardımlardan temin edilmesi, p.348 -- Ankara idadi Mektebi'ne Elmadağı'ndan su qetirtllmesi için gereken yedi bin yüz on altı kuruşun Maarif bütçesinden karşılanması, p.350 -- Ankara'ya Elmadağı'ndan getirilecek su için döşenecek boruların bedeli, su yolu inşaatıyla yapılacak diğer bütün masrafların belediyede bulunan iane paralarının da bu işte kullanılması kaydıyla kalan kısmının Nafia Nezareti bütçesinden karşılanması, p.352 -- Ankara'ya su ihalesi için Ankara'nın bedelat-ı nakdiyye bakayasından dört bin liranın sarfına izin verilmesi üzerine su yollarının bir miktarının inşa edildiği ancak daha sonra parasızlık yüzünden inşaata devam edilemediğinden kalan inşaat için gereken iki bin liranın yine Ankara merkez kazası bedelat-ı nakdiyyesinden temin edilmesine izin verilmesi talebi, p.356 -- Ankara şehrine su isalesi için tahsis edilen geçmiş yıllara ait bedelat-ı nakdiyyenin su yolu yapımına yeterli olmadığından ihtiyaç duyulan iki bin liranın Rumi 1320 senesi Ankara kazası bedelat-ı nakdiy-ye bakayasından karşılanması talep edildiğinden konunun Meclis-i Vükela'da müzakere edilerek karara bağlanması, p.358 -- Ankara idadi Mektebi'ne su isalesi için gereken yedi bin yüz on altı kuruşun Maliye Nezareti bütçesinden karşılanması, p.360 -- Ankara'da Şeyhulislam Ankaralı Mehmed Efendi Vakfı'nın tamire muhtaç olan hamam ve çeşmelerinin su yolları mecralarının masraflarının evkaf gelirlerinden verilmek üzere tamir edilmesi, p.364 -- Ankara'da harap durumda bulunan Karacabey Hamamı'nın Ankaralı/ıdülger ustalarından Mustafa Usta tarafından tamir edilmesi ve Mustafa Usta'nın da içinde bulunduğu şirkete on dört ay müddetle kiralanmasına izin verildiği ve yine Ankara'da yedi adet çeşmeye cari olan suların su yollarının tamirinin de Ankara eşrafından bir kısım şahıslar tarafından yaptınlacağı, p.368 -- Ankara'da harap durumda olan Karacabey Hamamı'run heyet-i asliyesini bozmadan tamir edilmek şartıyla on dört seneliğine kiraya verildiği, p.370 -- Ankara kasabasının yapılacak olan su yolları için Avrupa'dan getirtilecek olan demir boru, kurşun, halat ve diğer malzemelerin gümrük vergisinden muaf tutulması, p.372 -- Ankara'nın su yollarının tamir edilmesindeki gayretleri ve diğer bazı güzel hizmetlerine mükafat olmak üzere Ankara Belediye Meclisi azası Mavi Ağazade Mehmed Tevfik Efendi'nin dördüncü rütbe ile taltif edilmesi, p.374 -- Belediye gelirlerinin ilgili yerlere sarf edilmemesinden dolayı su yollarının harap olmasıyla ahalinin su konusunda büyük sıkıntılar çektiği Ankara eşrafından Abdurrauf Ziyaeddin tarafından şikayet edildiğinden gereken tahkikatın yapılarak neticenin bildirilmesi, p.374 -- Ankara Demiryolu Şirketi tarafından demiryolu güzergahında bulunan ilkviran Çiftliği'nin su yollarının tahrip edildiği gibi şirketin ahaliden almış olduğu taş ve kum bedelini ödemediği şjkayet edildiğinden konunun tahkik edilerek gereğinin yapılması, p.376 -- Ankara şehrinin su yollarının tamiratına harcanmak üzere pazar yerlerinde satılmakta olan zahirenin beher kilesinden, alınmakta olan paradan dolayıtüm su yolları tamiratının tamamlanması üzerine 1312 senesinden itibaren yine eskisi gibi her bir kile zahireden iki para alınması uygulamasına geçildiği; bundan sonra su yolları için yapılacak cüzi masrafların da evinde su kullanmakta olan hane sahipleri ile hamam işletenlerden belirlenen ölçülerde tahsilat yapılarak karşılanacağı, p.378.
 • Ankara kasabası su yolcularından Naman adlı şahsın bazı şahısların düşmanlığından dolayı azledildiğini şikayet ettiğinden tahkikat yapılıp, her hangi bi~' suçu yoksa görevine iade edilmesi, p.382 -- Ankara kaısabasıyla demiryolu istasyonu arasındaki yolurı yapım masraflarının Ziraat Bankası'ndan karşılanması, p.384 -- 'Ankara Valiliği'nden gönderilen cetvelde belirtilen yollardan öncelikle askeri yolların tercih edilmek suretiyle inşalarına başlanması, p.386 -- Kalecik şose yolunun yapımında birtakım yolsuzluklar yapıldığı gerekçesiyle tevkif edilen ikinci müteahhit Kasapoğlu Ohannes ile Ankara Vilayeti Sermühendisi Ahmed Efendi'nin mahkemece salıverildikleri ancak bu konudaki iddia' edilen yolsuzlukların araştırılması için müfettiş görevlendirildiği, p.388 -- Nallıhan kasabasına Horozkaya mevkiinden getirtilmiş olup seller dolayısıyla harap hale gelen içme suyu yollarının tamir masraflarını ahalinin karşılamaya gücü yetmediğinden tamir için ihtiyaç duyulan elli bin kuruşun yarısı olan yirmi beş bin kuruşun Nallıhan amele-i mükellefesi bedelinden karşılanması talebi, p.390 -- Ankara'nın Çubukabad kazasına bağlı Meki ihtiyar Meclisi azasından Karadinoğlu ibrahim ile Veliviran köyünden Dede Ağa adlı şahısların ahaliden yol inşaatı için aldıkları paralar ile öşür zahlreleri nakliye bedellerini zimmetlerine geçirdikleri şikayet edildiğinden haklarında gereken tahkikatın yapılması, p.394 -- Yapımı devam etmekte olan izmit-Ankara yolunun bu yıl tamamlanmasına gayret edildiğinden Göynük kazasına ait kısmının biran önce bitirilmesi için Beypazarı, Nallıhan, Mihaliç, Mihalgazi, Gölpazarı, Lefke, Mudurnu kazalarından temin edilecek amelelerin yol inşaatına sevk edilmeleri, p.396 -- Bin üç yüz dört senesinden itibaren kantar ve diğer bazı vergi gelirlerinin mal sandıkları vasıtasıyla hazineye devredilmesine mukabil Ankara amele-i mükellefesinin öncelikle yapılacak yollarda çalıştırılmaları gerektiği, p.398 -- Ankara ile Kırşehir arasındaki bazı yol ve köprülerin bozuk olması ve özellikle Karakaya mevkiindeki yarım saatlik yolun çamur olmasından dolayı postalarda uzun süreli gecikmeler olduğundan bozulan yerlerin tamirinin biran önce yapılması, p.402 -- Postaların tehirine sebep olan Ankara ile Kırşehir arasındaki harap ve bozulan yol ve köprülerin tamiri için gereken keşfin yapılması, p.404 -- Postaların tehirine sebep olan Ankara ile Kırşehir arasındaki bozuk ve harap durumdaki köprü ve yol tamiratlarının geciktirilmeyerek biran önce yapılması, p.406 -- Sivas-Ankara ve Ankara-Kayseri yolu üzerinde yıkılan köprüler ile bozulan yolların tamir ve inşasının biran evvel yapılarak nakliyat ve posta hizmetlerinde meydana gelen aksamaların önlenmesi, p.408 -- Ankara ve bağlı yerlerde devam etmekte olan yol yapım çalışmalarının durumu ve bu çalışmalara yapılan masraflar ve karşılaşılan maddi zorluklar, p.410 -- En kısa yol itibarıyla Ankara'dan Kale-i Sultani'ye 127 ve Bilecik'den istanbul'a 35 saat mesafe olduğu, p.414 -- Vilayet dahilinde yapımı devam eden yolların yapım ve bakım masraflarının zamanında ve düzgün bir şekilde yapılabilmesi için vilayet yol bedel-i nakdiyyesinin tamamen Ankara Valiliği'ne bırakılması gerektiği, p.416 -- Müteahhit Hacı Osman'ın yapımını taahhüt ettiği yol inşaatının zamanı dolmadığı halde Ankara Meclis-i idaresi'nce kontratının feshedilerek mağdur edildiğine dair şikayeti, p.424 -- Ankara'da inşa edilen yollara ait haritaların cetvellerini havi atlasların nakliye masraflarına mukabil Ankara Postanesi'nden gönderilen kırk kuruşun nereye teslim edildiğinin tahkik edilmesi, p.424 -- Ankara Demiryolu istasyonu'na uzanan yol üzerindeki islam kabristanlığının bir kısmının satılmakta olduğu ve muhacirlere ayrılan arazinin de haksız yere başkalarına tasarruf ettirildiğine dair şikayet, p.428 -- Ankara'da açılacak cadde ve fukara hanelerinin dış yüzeylerinin sıvanması için sarf edilecek meblağın ne şekilde temin edileceğine dair, p.430 -- Ankara Valiliği hesabından Gureba Hastanesi'nin eksikliklerine karşılık yapılan ödemeye ait senetlerin Maliye Nezareti'ne gönderildiği, p.432 -- Şehrin güzelleştirilmesi, imarı ve sair hususlarda~i hizmet ve gayretierinden dolayı Ankara Belediye Reisi Abdi Paşa'nın üçüncü rütbederi Nişan-ı ali-i Osma.ni, eşraftan Şeyh Tayyib Baba, Pilavzade Hacı Memed ve Cevzi Efendilerin de beşinci tutbeden Mecidi nişanı ile taltif edilmeleri, p.434 -- Ankara Merkez Hapishanesi'nin tamiratı ve su yollarının tanzimi için ayrılan tahsisatın gönderilmesi talep edilmişse de tahsisatın tamamının gönderilrnesinin mümkün olmayacaığından keşif bedeli olarak gönderileri 1650 kuruşla iktifa edilmesi, p.434 -- Ankara vilayeti dahilindeki "hapishanelerin inşaatında kullanılan levazım ve diğer malzemeler hakkında yirmi iki adet cetvelin Ankara Valiliği'nden gönderildiği, p.438 -- Kalecik kazasının Kuyucak köyünde kar sularının erimesi dolayrsıyla yıkılan ve daha sağlam yerde yapılacak dokuz hane sahibinden yedisinin fakir olduğundan bunların her birine beşer yüz kuruş yardım yapılmasının Ankara Valiliği'nce teklif edildiği, p.440 -- Ankara'da yeniden yapılacak olan belediye dairesinin bitişiğine bir kahvehane bir eczane, bir lokanta ye birkaç da dükkanın inşasına başlandığı; bu inşaatın toplam yetmiş iki bin sekiz yüz kırk beş kuruşa.
 • Malolacağının hesaplandığı, p.442 -- İNDEKS.
ISBN
 • 9786059347129
 • 6059347126
Owning Institutions
Columbia University Libraries